Privacyverklaring

De bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens is een grondrecht. Krachtens artikel 8, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en artikel 16, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) heeft eenieder recht op bescherming van zijn persoonsgegevens.’ Dit grondrecht is uitgewerkt in de Europese Algemene Verordening gegevensbescherming.

Door deze verordening hebben mensen meer mogelijkheden gekregen om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. De privacyrechten zijn namelijk versterkt en uitgebreid.

TML Makelaars hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TML Makelaars houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens in het algemeen

Als u bijvoorbeeld een opdracht voor advies heeft gegeven, of een opdracht tot verkoop van uw huis, of als u gewoon een vraag heeft, dan gebruiken wij uw persoonsgegevens voor:

● onze administratie;

● de communicatie met u;

● de uitvoering van de opdracht.

Als u ons alleen een vraag heeft gesteld dan maken we gebruik van de gegevens voor zover u die aan ons hebt verstrekt. Voor een advies of andere opdracht vragen we u een aantal gegevens aan ons door te geven, zoals voornamen, achternaam, adresgegevens (inclusief e-mailadres), telefoonnummer. Eventueel kunnen wij u vragen een geldig identiteitsbewijs mee te nemen als het nodig is om u te legitimeren. Dat laatste is verplicht als het gaat om overeenkomsten inzake onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen.

 

Geldig identiteitsbewijs

Als u een makelaar inschakelt voor de (ver)koop van onroerende zaken, sluit u een opdracht tot dienstverlening met het makelaarskantoor. Niet alleen worden uw gegevens dan op deze opdracht genoteerd, ook zullen de meeste makelaars vragen of ze uw identiteitsbewijs mogen kopiëren. 

Een makelaar die u bijstaat bij de koop of verkoop mag dit vragen. Niet iedereen mag een kopie van een identiteitsbewijs maken, omdat het gevoelig is voor identiteitsfraude. De makelaar is wettelijk verplicht om onderzoek te doen naar de identiteit van partijen. Dit is geregeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Persoonsgegevens, verzameld op grond van deze wet, worden alleen verwerkt met het oog op het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme en worden niet verder verwerkt voor commerciële doeleinden of andere doeleinden die niet verenigbaar zijn met dat doel.

● Om de gegevens te registreren mag de makelaar een kopie maken van het identiteitsbewijs, of de relevante gegevens op een andere manier overnemen. Deze gegevens moeten volgens de wet (Wwft) vijf jaar bewaard worden. De foto en het BSN-nummer hoeven niet overgenomen te worden als u dat niet wilt. Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs kunt u ook maken met de KopieID app.  Met de KopieID app kunt u identiteitsgegevens afdekken of doorstrepen. 

● Sinds 2014 moet de makelaar niet alleen onderzoek doen naar zijn eigen klant, maar ook naar de wederpartij. Dit cliëntonderzoek moet plaatsvinden bij het tot stand brengen van de koopovereenkomst. Dat betekent dat de identiteit van de wederpartij bij het tekenen van de overeenkomst moet zijn geverifieerd. Er mogen afspraken gemaakt worden over het uitbesteden van het cliëntonderzoek. U kunt bijvoorbeeld met de verkoopmakelaar afspreken dat hij uw gegevens doorstuurt naar de aankoopmakelaar. Zo kunnen de makelaars aan hun wettelijke verplichting voldoen en hoeft u niet altijd apart naar het andere makelaarskantoor te gaan. 

● De volgende documenten worden geaccepteerd als identiteitsbewijs: paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs (ook ID-kaart of paspoort uit een EER-land, en Nederlands vreemdelingendocument). Het identiteitsbewijs moet geldig zijn. Met een verlopen identiteitsbewijs kunt u zich niet identificeren.

● Als ons kantoor persoonsgegevens van u gebruikt die wij niet van u zelf hebben gekregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van een aan ons verstrekte opdracht. De bron van uw gegevens is dan bijvoorbeeld de openbare registers (o.a. het Kadaster) of bijvoorbeeld een notaris in verband met een koopovereenkomst waarin u één van de partijen bent.

Persoonsgegevens i.v.m. toesturen van de nieuwsbrief

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door ons gebruikt voor het toezenden van de nieuwsbrief. We versturen alleen nieuwsbrieven als u daar zelf een formulier voor hebt ingevuld. Hiervoor vragen we de volgende persoonsgegevens van u:

● voornaam;

● achternaam;

● e-mailadres.

Persoonsgegevens i.v.m. toesturen van reclame/direct marketing

Het kan voorkomen dat wij geadresseerde reclame per post versturen of per e-mail.

Dit wordt ook wel direct marketing genoemd, een directe benadering van (potentiële) klanten. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens. Uw gegevens worden dan niet meer voor reclamedoeleinden gebruikt.

Voordat, of uiterlijk op het moment dat wij uw gegevens voor direct marketing gebruiken,  moeten wij u duidelijk aangeven dat u het recht heeft om bezwaar te maken.

 

Grondslag voor het opvragen van gegevens

Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens op voor de volgende doelen:

● overeenkomsten inzake onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen. In het eerste geval gaat het bijvoorbeeld om de (ver)koop of huur van een huis. In het tweede geval kan men denken aan het vestigen van vruchtgebruik of recht van gebruik en bewoning;

● het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;

● voor andere doelen waar u specifiek toestemming voor hebt gegeven;

Wij vragen alleen de gegevens op die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Verstrekking van gegevens aan derden

De gegevens die u aan ons geeft verstrekken wij aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld aan een notaris in verband met de overdracht bij de verkoop of aankoop van een huis, waarin u één van de partijen bent.

Om onze doelen te bereiken kunnen wij o.a. ook gebruik maken van diensten van derde partijen voor:

● het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

● het verzorgen van de (financiële) administratie;

● het verzorgen van de taxatie van een object;

● het verzorgen van het interieur van het object door een styliste

● het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

● het verzorgen van foto’s van een object;

● het uitwerken van lopende opdrachten;

Met derde partijen maken wij in een overeenkomst de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn van gegevens

Uw persoonsgegevens worden door TML Makelaars opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

a. maximaal 5 jaar na het uitvoeren van overeenkomsten inzake onroerende zaken (wettelijke bewaartermijn volgens de Wwft);

b. de looptijd van andere overeenkomsten;

c. daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (wettelijke bewaartermijn voor de belastingdienst);

d. bij nieuwsbriefabonnees gedurende de periode dat men is aangemeld;

 

Beveiliging

Wij beschermen uw persoonsgegevens onder meer met de volgende maatregelen:

● alle personen die uw gegevens kunnen inzien, hebben een geheimhoudingsplicht;

● we hebben een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

● we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

● we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

● onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie en in sommige gevallen verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Persoonsgegevens die vallen onder de wettelijke bewaartermijn kunt u gedurende die termijn niet laten verwijderen.

Ook kun u soms een verzoek indienen om uw gegevens over te dragen aan een andere dienstverlener (dataportabiliteit).

Als wij uw persoonsgegevens bewaren alleen op basis van een door u gegeven toestemming, dan hebt u het recht deze toestemming in te trekken. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming, of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, sturen naar info@tml-makelaars.nl.

Wij verzoeken u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen, om er zeker van te zijn dat we de gegevens van de juiste persoon behandelen. U kunt natuurlijk ook met u identiteitsbewijs op kantoor langs komen.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten

Als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact met ons opnemen.

Contactgegevens

TML Makelaars

Rijssensestraat 58 
7442 MJ Nijverdal 
Nederland

Telefoon:

+31 548 618 660

E-mailadres:

info@tml-makelaars.n